GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Strukturbild för Göteborgsregionen

En överenskommelse om att vi gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar

GRs medlemskommuner är överens om hur den regionala strukturen skall utvecklas. En sammanfattande strukturbild som visar huvuddragen i regionens fysiska strukturer har skapats.

Ambitionen är att medlemskommunerna lokalt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar genom att i sin planering utgå från och följa strukturbilden och överenskommelsen. Den kan ligga till grund för diskussioner i gränsöverskridande frågor samt utgöra underlag för ett samordnat agerande i dialog med statliga verk och myndigheter, till exempel i fråga om åtgärder i infrastrukturen.

Kontaktperson på GR: Maria Sigroth


Fördjupad studie Göta älv

Styrgruppen för Miljö & Samhällsbyggnad har identifierat ett behov av att utveckla en samsyn kring den problembild som finns kring Göta älv och dess närområde, då älven i hög grad är strukturerande för regionens utveckling.

Inom ramarna för den övergripande strukturbilden vill styrgruppen stimulera till en bred och öppen dialog för politiker, tjänstemän, företag och övriga intressenter. Två rapporter som behandlar problembilden för trafik på och kring Göta älv har tagits fram.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund