GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverk för EU & Internationellt arbete

Inom GR träffas kontinuerligt ett drygt 40-tal nätverk för gemensamt erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. Dessa nätverk är betydelsefulla i arbetet med EU och internationella frågor inom respektive sakpolitiska område. Två av nätverken är direkt relaterade till EU och internationellt arbete.

EU nätverket

Nätverkets huvudsakliga inriktning är att vara ett sakfrågenätverk som utgår från ett sektorsövergripande perspektiv, med inriktning mot EU och internationella frågor. Medlemskommunernas behov ska stå i fokus på mötena, som består av att ge inspiration, uppmuntra och stimulera, att mäkla och förmedla samt att dela med sig och föra vidare goda exempel.

Internationaliseringsgruppen

Syftet för gruppen är att vara ett forum för idé-, och erfarenhetsutbyte och bidra till kompetensutveckling med tydlig koppling till EU och internationalisering inom utbildningsområdet.

Gruppen ska bidra till att skapa inspiration och stimulera internationaliseringsarbetet i kommunerna, bredda kontakter samt återföra kunskap till hemkommunen.

Kontaktpersoner
för nätverken 

Anita Tóth

031-335 5083


 

Christel Bäckström
Christel Bäckström

031-335 5097


 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund