GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Social översiktsplan i Kungälv

I Kungälvs kommun finns sedan 2015 en social översiktsplan som ska vara ett stöd vid prioritering av insatser för att skapa ett socialt hållbart samhälle i hela kommunen. Styrande för arbetet är mål som handlar om att minska segregationen, barnfattigdomen och utanförskapet i kommunen.

I översiktsplanen skapas en bild av kommunen när det gäller utanförskap genom att kommunens olika delar beskrivs med avseende på 13 variabler, bland annat hur hög arbetslösheten är i befolkningen, hur stor andel försörjningsstöds-mottagare som finns och vilket meritvärde ungdomarna som bor i området har när de går ut årskurs 9. Analyser av dessa variabler visar att utanförskapet är koncentrerat till vissa områden i kommunen och detta kan utgöra underlag vid prioritering av olika insatser.

FoU i Väst/GR bistår under vintern 2016–2017 i uppföljning och vidareutveckling av arbetet med den sociala översiktsplanen i Kungälv.


Kontaktpersoner på GR

Cornelia Björk

031-335 51 27

Åsa Nilsson
031-335 51 98

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund