GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ensamkommande barn och ungdomar

Kommungemensam plattform för arbetet kring ensamkommande barn

Alla GR-kommuner har nu sagt ja till deltagande i en kommungemensam plattform för arbete kring ensamkommande barn och ungdomar. Kungsbacka väljer att vända sig mot Halland i detta arbete men följer plattformsarbetet.

Syftet med plattformen är en kommungemensam arena för strategiska frågor kring ensamkommande barn och unga. Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning ska hjälpa till att hitta inspiration, idéer och förslag på hur utmaningar i ensamkommandearbetet kan mötas. Utgångspunkten är de frågor som finns i kommunernas arbete. Deltagare kommer att vara lämpliga representanter från kommunernas socialtjänst samt representanter från skolan, vården, länsstyrelsen, Rädda Barnen och Migrationsverket. GR kommer också att försöka hitta samverkansformer med civilsamhället. En koppling till forskningen inom området kommer också att etableras.

  1. Rapport om GR:s kompetensutvecklingsprojekt avseende ensamkommande barnPDF

Nya GRannar

GR har tillsammans med 10 medlemskommuner fått medel från Europeiska socialfonden för att arbeta med projektet Nya GRannar. Syftet är att ge personal som arbetar gentemot ensamkommande barn och unga bättre verktyg och stärkt kompetens för att kunna möta barnen med en långsiktig målorienterad omsorg som präglas av ett ställföreträdande föräldraskap, ett respektfullt förhållningssätt och god omsorg med hög kvalitet.

  1. Läs mer

Folkhögskolespåret

Folkhögskolespåret är ett projekt som syftar till att möjliggöra för landets folkhögskolor att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar.

  1. Läs mer

Från barn till myndig

Hur underlättar vi som arbetar med ensamkommande ungdomar övergången från att vara asylsökande ensamkommande barn/ungdom till att bli vuxen och inte längre vara kommunens ansvar?

Under våren 2017 har en tillfällig samverkansgrupp, finansierad av § 37-medel från Länsstyrelsen, arbetat med denna fråga. Här hittar du en sammanställning av gruppens arbete.

Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

Webbutbildning: Hitta rätt – ett grundläggande material som vänder sig till ensamkommande ungdomar

Hitta rätt är ett tematiskt upplagt material som vänder sig till unga som kommit ensamma till Sverige. Hitta rätt bidrar till kvalitetssäkring och systematisering av grundläggande lärande gällande praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling för ensamkommande ungdomar.

GR har tagit fram en webbutbildning utifrån Hitta rätt. Webbutbildningen riktar sig till boendepersonal och socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar. Den handlar om Hitta rätt och innehåller också en fördjupande del om att utbilda kollegor i Hitta rätt för att få ett gemensamt arbetssätt.

Webbutbildningen finns kostnadsfritt på Länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända – informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samordnade insatser för traumatiserade barn med flyktingbakgrund

En arbetsgrupp har under 2015 haft i uppdrag att se över insatserna för traumatiserade barn med flyktingbakgrund.

  1. Slutrapport från arbetsgrupp Samordnade insatser för traumatiserade barn med flyktingbakgrundPDF

Kartläggning av ensamkommande barns och ungas boendeplacering

GR har genomfört en kartläggning av var regionens ensamkommande barn och ungdomar bor. Kartläggningen visar vilka typer av boenden som barnen är placerade i (HVB, familjehem, stödboende) – både i den egna kommunen och utanför kommungränsen. Antalet barn redovisas även uppdelat på kön, ålder och boenderegi. Mätningen avser den 31 maj 2016. 

  1. Kartläggning av ensamkommande barns och ungas boendeplaceringPDF

Kartläggning – gode män

Avslutade projekt

Kommunsamverkan kring ensamkommande barn i Göteborgsregionen
GR drev detta projekt från april 2013 till och med september 2014. Syftet var att:

  • öka kvaliteten i mottagandet av ensamkommande barn och unga genom att bland annat sprida och utbilda i Hitta rätt – ett material för ensamkommande ungdomar.
  • kartlägga behovet av samverkan inom GR och presentera detta för berörda politiker, kommuner och övriga aktörer.


Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen stödinsatser och vardagsliv

FoU i Väst/GR genomförde under 2011–2013 ett forsknings- och utvecklingsprojekt om hur det går för ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Göteborgsregionen. Läs rapporten från projektet här:

 

Kontaktperson på GR

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund