GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nya nyckeltal kring personalhälsa framtagna

För fjortonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet som beskriver sjukfrånvaron och andra förhållanden för kommunernas anställda.

Nyckeltalen är sådana som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i en enskild kommun och kommungemensamt.

Att följa utvecklingen i Göteborgsregionen över tid och att kunna jämföra situationen mellan grannkommunerna är grundläggande för rapportarbetet. Initiativet till rapporten kommer från GR:s personalchefsnätverk.

- Det är sporrande med jämförelserna mellan GR-kommunerna. Det gäller att ligga på hela tiden för att få ett bättre resultat. Jag tror vi hade haft högre sjuktal om vi hade varit ensamma, säger Jan Wesa från Partille kommun som är en av två personalchefer som ingått i arbetsgruppen som tagit fram rapporten.

Sjukfrånvaron ökar

Sjukfrånvaron bland GR-kommunernas anställda vände uppåt kring år 2010 och har fortsatt öka under 2015. Det gäller i samtliga kommuner och på tvärs över yrkesgrupper, åldersgrupper och för både kvinnor och män. 2015 uppgår sjukfrånvaron totalt till 8 procent av ordinarie arbetstid, vilket dock är lägre jämfört med första halvan av 00-talet.

Anders Pettersson från Härryda kommun, den andra av arbetsgruppens personalchefer, betonar vikten av att resultaten tolkas i ett vidare sammanhang:

- Det är intressant att följa GR-kommunernas utveckling över tid och se hur utvecklingen generellt påverkas av strukturella faktorer på nationell nivå. Det handlar om hur sjukförsäkringen ser ut, läget på arbetsmarknaden och annat som arbetsgivaren inte råder över. Samtidigt är det viktigt att vi drar lärdom av varandra i arbetet på lokal nivå för att motverka sjukfrånvaron och förstärka frisknärvaron.

I rapporten beskrivs hur sjukfrånvaron bland kommunernas anställda varierar efter anställningsform, hur den fördelas på kort och lång sjukfrånvaro, hur den ser ut i några verksamheter och yrkesgrupper samt hur sjukfrånvaron normalt är högre bland äldre än yngre och bland kvinnor jämfört med bland män. Rapporten redovisar även några relaterade nyckeltal som exempelvis sjuklönekostnad och personalomsättning.

Grund för ett kunskapsbaserat förändringsarbete

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta aktivt med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det finns kunskap om vad som är effektiva metoder att arbeta med.

Förhoppningen är att denna och tidigare nyckeltalsrapporter ska kunna ligga till grund för erfarenhetsutbyte och ett kunskapsbaserat förändringsarbete. Rapporten lyfter också fram goda exempel i några kommuner som andra kan hämta inspiration från.

Ladda ner

  1. Nyckeltal Personalhälsa 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporter från tidigare år hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner på GR: Åsa BF Nilsson och Björn Wallermark

Senast uppdaterad: 2016-04-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund